English annual report

1․<<Ուսումնական ամառ>> նախագծի ամփոփում

summer tasks

Buying new shoes Նախագծի ամփոփումը
Eating out նախագծի ամփոփումը
NEW YEAR IN GERMANY նախագծի ամփոփումը
8.Փոքրիկ հեքիաթ-պատմությունների ընթերցում, քննարկում
EASTER IN MY FAMILY նախագծի ամփոփումը
MAKING PLANS նախագծի ամփոփումը

 

dialog

Tigran:Oh, hi Arsen.Arsen:Hello, how are you?Tigran:I’m fine, thank you. And how are you?Arsen:Yes, I’m fine. Listen, we want to go somewhere. Do you want to come with us?Tigran:Yes, sure. Where are you going?Arsen:I am not sure. Do you have any ideas?Tigran:How about going to Mall?Arsen:No, there are many people there.Tigran:Ok. Let’s go to the park.Arsen:Yes, It’s great idea.Tigran:Ok.Arsen:When shall we go?Tigran:What about Sunday evening?Arsen:Where shall we meet?Tigran:Let’s meet in front of the park.Arsen:Ok, bye.Tigran:Good bye.

Անգլերեն ֆլեշմոբ

I want to ….. my friend a very important thing.

say
speak
tell

My father ….  that the weather will be fine tomorrow.

says
tells
speaks

I always …. my close friend my secrets.

speak
say
tell

She …. English and Spanish very well.

speaks
says
tells

My mother …. that I should learn languages well.

speaks
says
tells
Պատասխանե’ք հարցերին: Answer the questions.

Do you often go on a school trip?

Yes ,I often go on a school trips.

Do you like to go on a trip in summer or in winter?

I like to go on a trip in summer.
What do you take with you? 
I take with me water, food, cap, warm clothes, napkin.
Can you tell about one of your school trips? You may use 5-6 sentences.
I like our school trips very much. We often have trips. The trips are different,interesting,educational.We often visit museums and other cultural places.One of my favorite trips were the trip to Gyumry. We stayed there 3 days,walked in the city,visited museums,ate delicious food.Also we often go and climb to mountains in different regions.
Option 1

Making plans

 

Gemma: Hi Makayla. How’s it going?Makayla: Oh, hi Gemma. Fine, thanks. How are you?Gemma: Yeah, I’m good. Listen, it’s Jack’s birthday next week and we’re going to have a surprise celebration this weekend. Do you want to come with us?Makayla: Yeah, that would be great. What are you going to do?Gemma: Well … I’m not sure … have you got any ideas?Makayla: Mmm … how about going to the cinema?Gemma: Yeah, maybe … Are there any good films on at the moment?Makayla: Mmm … There’s that one comedy, Lucky Break.Gemma: Oh, no … we saw that last week. It’s really not that funny.Makayla: Oh, right. Erm … How about going ice skating?Gemma: Mmm, no … Jack doesn’t like ice skating.Makayla: Well … what does he like?Gemma: Well … he likes bowling … What about bowling?Makayla: Yeah! That’s a great idea. Everyone likes bowling.Gemma: OK.Makayla: When shall we go?Gemma: How about Saturday afternoon?Makayla: All right. Where shall we meet?Gemma: Let’s meet at the shopping centre in front of the bowling place.Makayla: OK. When shall we meet?Gemma: Erm … 3 o’clock?Makayla: OK, that sounds great! So, Saturday afternoon, in front of the bowling place.Gemma: Yeah, it’s a plan! I’ll tell the others.Makayla: Cool!

Homework

1.Who was Little Red Riding Hood?

2.Who lived with her?

3.Who was in the forest?

4.What was in her basket?

5.What did the wolf say to her?

6.Did the Little Red Riding Hood show the Grannys house?

7.What did the wolf do?

8.Which question said Little Red Riding Hood?

9. Who helped Little Red Riding Hood and the granny?

10.Did Little Red Riding Hood and granny see ever again?

Little Red Riding Hood Short story

Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One
day Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had
a nice cake in her basket.
On her way Little Red Riding Hood met a wolf.
‘Hello!’ said the wolf. ‘Where are you going?’
‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little
later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf.
‘Granny, what big eyes you have!’
‘All the better to see you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big ears you have!’
‘All the better to hear you with!’ said the wolf.
‘Granny, what a big nose you have!’
‘All the better to smell you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big teeth you have!’
‘All the better to eat you with!’ shouted the wolf.
A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house.
The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and
shouted and Granny jumped out.
The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

Homework

1.Will you come to my place next Sunday?

2.You Will you read this book next week?

3.Do you read books every day?

4.Are you reading a book now.

5.I will not see him tomorrow.

6.What will you do tomorrow?

7.What will your friend do tomorrow?

8.Where will you go next summer?

9.Where do you go every morning.

10.Where are you going now?

11.Look! Mary is dancing.

12. She dances every day.

13.Will she dance tomorow?

14.He will go to the theatre tomorow.

15.We go the school in the morning.

16.Look! Kate in going to school.

17.Will you help your mother tomorow?

18.I am not playing the guitar now.

19.My brother plays the guitar every evening

20.They will not take care of the garden next summer.

21.Do you like apples?

22.Will you eat appels tomorow.

23.Nick reads a lot of books.

24.Mother works every day.

25.He isn’t sleeping now.

26.Will your brother go tothe exhibition next sunday?

27.We will not go to the zoo tomorow.

28.I am not learning poem now.

29.She lives in San Francico.

30.My father shoots vey well.

31.He in very strong. Look! He is carring a very heavy box.

Present continuous,present simple

E.x 181

1.He works in the centre of Chicago.2. Does he work in the centre of Chicago?3. He doesn’t work in the centre of Chicago.4.They read a lot of books.5.Do they read many books.6.They don’t read many books.7.The cildren are eating soup now.8.Are the children  eating soup now.9.  The cildren aren’t eating soup now. 10.Do you play voleyball well.11.When do you play voleyball well?12. What does do Nick in the evening?13.Does he go to the cinema in the evening.14.We don’t dance every day.15.Look kate is dancing now.16. Kate sings well.17 Where does he go in the morning.18.He doesn’t sleep after dinner.19.My granny sleeps after dinner.20 When do you sleep?21.Nina in not sleeping now.22. Where does John live? He lives to England.23.My friends from Switzerland speaks four Languages.24.Does Elvier speak English, German, and French. ?Yes she speaks 25. She only doesn’t speak Italian.

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

I.  A)B)C) տարբերակներից ընտրեք տրամաբանական շարունակությունը

a) Can you help me with presents?

b) Happy birthday my dear friend, my best wishes to you and your family

c) It is  my birthday.

You are reading a very interesting book and you want your friends to read that book, too. What will you say?

a) I usually read a book in the evenings.

b)  I am reading a very good book and I want you to read it, too.

c) It is a very nice film. Watch it and you will like it.

Where are you now?

a) We are having dinner..

b) We meet our friends at the cinema .

c) We are at our friends’ party.

You want to go for a walk now. You want your friend to come with you. What will you ask him on the telephone?

a) Hello, Aram what are you going to do tonight? (այս երեկո)

b) Hello, Aram I am sad and I want to go out for a walk now, will you join (կմիանաս ինձ) me, please?

c) Hello, Aram, I am going to school,, will you come with me /կգաս ինձ հետ/?

Գրիր մի փոքր պատում այն մասին, թե ինչ ես անում տանը ամեն օր: Վերնագրիր այսպես՝ My Day

Every day I wake up at 7:30 o’clock . I wash my face, brush my teeth and have breakfast ,then I go to school. In the school I do interesting lessons,play with my friends and after classes I go to home. I eat my lunch ,have a rest and after rest I begin to do my homeworks.In the evening I watch Tv,play with my sister and I go to bed at 10 o’clock.

Translation

1.Կօգնե՞ս ինձ լվանալ ավտոմեքենան։
Will you help me wash the car?
2․Ես չեմ կարող գալ քեզ հետ կինոթատրոն, ես պետք է մնամ տանը և օգնեմ իմ մայրիկին։
I can’t help you, I have to stay at home and help my mother.
3․Մենք որոշեցինք գնել այս կոշիկները, որովհետև նրանք շատ էժան էին։
We decided to buy this shoes, because they were very cheap.
4․Արամը չի նվագում դաշնամուր հիմա։
Aram is not playing piano now.
5․Նրանք հանդիպեցի՞ն քեզ սրճարանում։
Did they meet you in the cafe?
5․Ի՞նչ ես անում հիմա։ Ես ուզում եմ քեզ հրավիրել թատրոն։
What are you doing now? I want to invite you to theatre.
6․Որտե՞ղ գնաց ընկերդ։
Where did your friand go?
7․Իմ մայրիկը պատրաստեց համեղ նախաճաշ երեկ առավոտ։
My mother made tasty breakfast yesterday morning.
8․Կգա՞ս տուն ինձ հետ։ Ես չեմ ուզում մնալ այստեղ։
Will you come home with me. I don’t want to stay here.
9․Անցյալ ամիս ես կարդացի 2 շատ հետաքրքիր գիրք։
Last month I read 2 interesting books.
10․Այս զգեստը շատ թանկ է։ Ես չեմ գնի այն։
This dress is very expensive. I will not buy it.
11․Կբացե՞ս պատուհանը։ Այստեղ շատ շոգ է։
Will you open the window? It is very hot.
12․Ես կթարգմանեմ այս տեքստը և կուղարկեմ քեզ վաղը։
I will translate this text and will send you tomorrow.
13․Ես շախմատ լավ չեմ խաղում։
I play chess not very well.
14․Նարեն խոսում է անգլերեն շատ գեղեցիկ։
Nare speaks English very nice.
15․Ես ավելի արագ եմ վազում քան դու։
I run faster than you.